Regulamin Akcji Promocyjnej „Jak zdrowo jeść i nie zwariować. StarkePro”

§ 1. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Jak zdrowo jeść i nie zwariować StarkePro”. (dalej „Akcja”), tj. zasady udziału w Akcji, jej przebiegu a także nadzoru nad jej przeprowadzeniem oraz zasady ewentualnego postępowania reklamacyjnego („dalej Regulamin”).

2. Regulamin stanowi jedyny prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Akcja zostanie przeprowadzona. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.

3. Organizatorem Akcji „Jak zdrowo jeść i nie zwariować. StarkePro” jest „Tadar” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Poznańska 53, 62-020 Jasin, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000747248, NIP 7773323424, REGON 380382487 (dalej „Organizator”).

4. Akcja prowadzona będzie w sklepach mających swoją siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Akcja przeznaczona jest dla osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., zwanych dalej „Konsumentami” lub „Klientami”.

5. Akcja „Jak zdrowo jeść i nie zwariować. StarkePro” jest akcją promocyjną, polegającą na wydawaniu Klientom za dokonane zakupy, znaczków (dalej „Znaczki”), mogących podlegać wymianie na książkę „Jak zdrowo jeść i nie zwariować” autorstwa Magdy i Piotra Kucharskich”. Znaczki, po naklejeniu na Karcie Kolekcjonerskiej do zbierania znaczków (dalej „Karta Kolekcjonerska”) umożliwiają nabycie książki za cenę promocyjną 1 zł (dalej ,,Cena promocyjna”)

6. Akcja trwa od 24 listopada 2021 roku do 1 stycznia 2022 roku, lub do wyczerpania zapasów§ 2. Warunki uczestnictwa w Akcji1. W Akcji mogą wziąć udział Klienci sklepu, posiadający określoną liczbę (10) Znaczków naklejonych na Kartę Kolekcjonerską (zgodnych ze wzorami określonymi w załącznikach nr 3 i nr 4 do Regulaminu) umożliwiających nabycie Produktu Promocyjnego w cenie promocyjnej.

2. Uczestnikiem Akcji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełni wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą uczestniczyć w Akcji (tj. odbierać Znaczki i wykorzystywać je do nabycia Produktu Promocyjnego w cenie promocyjnej) za zgodą przedstawiciela ustawowego, chyba że rozporządzają własnym zarobkiem lub przedmiotami majątkowymi oddanymi przez przedstawiciela ustawowego do swobodnego użytku.

3. Przystąpienie Uczestnika do Akcji oznacza, że Uczestnik:
a) zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował w całości jego postanowienia;
b) zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad i warunków.


§ 3. Przebieg Akcji1. Znaczki za dokonane zakupy wydawane będą od dnia ………………….. do dnia …………………

2. Znaczki wydawane będą Klientom, którzy jednorazowo, tj. w ramach jednej transakcji dokumentowanej jednym paragonem, zrobią zakupy w sklepie sieci Tadar na kwotę minimum 60 zł (sześćdziesiąt złotych). Dokonanie jednorazowych zakupów za kwotę będącą wielokrotnością kwoty 60 zł upoważnia Klienta do odbioru odpowiednio większej ilości Znaczków.

Dla przykładu – w przypadku zakupów dokonanych za:
a) kwotę równą lub wyższą niż 60 zł, ale niższą niż 120 zł, Uczestnik otrzyma 1 (jeden) Znaczek;
b) kwotę równą lub wyższą niż 120 zł, ale niższą niż 180 zł, Uczestnik otrzyma 2 (dwa) Znaczki;
c) kwotę równą lub wyższą niż 180 zł, ale niższą niż 240 zł, Uczestnik otrzyma 3 (trzy) Znaczki; itd.

3. Warunkiem skorzystania z Akcji jest odbiór Znaczków od obsługującego kasjera. Klient nie może odebrać Znaczków w późniejszym terminie na podstawie dowodu zakupu. Wszelkie reklamacje w tym zakresie powinny być zgłaszane obsługującemu kasjerowi bezpośrednio przy dokonywaniu transakcji.


4. Znaczki wydawane są za zakup wszystkich dostępnych w sprzedaży produktów z oferty produktów której twarzą jest pan Piotr Kucharski Tadar, bez względu na formę płatności (gotówka, karta, bony towarowe) z wyłączeniem innych produktów.

5. Jeżeli dowód zakupu, w szczególności paragon, będzie obejmować zakup produktów czy usług, o których mowa w § 3 pkt. 4 Regulaminu, wówczas wartość takich produktów zostanie odjęta od łącznej wartości zakupionych produktów objętych danym dowodem zakupu. Na tej podstawie zostanie wydana przez obsługującego Kasjera odpowiednia ilość Znaczków.

6. Znaczki powinny być przyklejane na Kartę Kolekcjonerską. Klient będzie mógł otrzymać Kartę Kolekcjonerską przy kasie. Karty Kolekcjonerskie dostępne będą również przy stanowisku ekspozycyjnym.

7. Uczestnik, który zbierze odpowiednią ilość Znaczków a następnie – w okresie trwania Akcji –
przekaże Organizatorowi w jednym z jego sklepów Kartę Kolekcjonerską z naklejoną na nią odpowiednią liczbą Znaczków, uzyska prawo do nabycia książki „Jak zdrowo jeść i nie zwariować” autorstwa Magdy i Piotra Kucharskich w Cenie promocyjnej.

W sytuacji, gdy Produkt Promocyjny nie jest dostępny w sklepie, do którego zgłosił się Klient z Kartą Kolekcjonerską z naklejonymi w odpowiedniej ilości znaczkami, a wybrany przez Klienta Produkt Promocyjny jest jeszcze dostępny w magazynie Organizatora, Klient zostanie poinformowany przez personel sklepu o terminie, w jakim może odebrać wybrany przez siebie Produkt Promocyjny. W takiej sytuacji Karta Kolekcjonerska jest zwracana Klientowi.

8. Wszystkie Znaczki uprawniające do nabycia jednej książki za cenę promocyjną muszą znajdować się na jednej Karcie Kolekcjonerskiej – łączenie Znaczków znajdujących się na różnych Kartach Kolekcjonerskich jest wykluczone. Organizator zatrzymuje okazane Karty Kolekcjonerskie. Jeżeli na Karcie Kolekcjonerskiej znajduje się więcej Znaczków niż jest to wymagane do nabycia określonego produktu po cenie promocyjnej, Klientowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu nadwyżki Znaczków, ani jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego. Po upływie okresu trwania Akcji, Znaczki oraz Karty Kolekcjonerskie tracą ważność i nie będą uprawniały do nabycia Produktu Promocyjnego w cenie promocyjnej, ani jakichkolwiek ekwiwalentów tych świadczeń.

9. Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z niewykorzystaniem Karty Kolekcjonerskiej z naklejonymi na nią Znaczkami czy niezgłoszeniem kasjerowi chęci skorzystania z Akcji, a w szczególności nie przysługuje mu roszczenie o wymianę Karty Kolekcjonerskiej z naklejonymi Znaczkami na ekwiwalent pieniężny. Znaczki oraz Karty Kolekcjonerskie z naklejonymi na nie Znaczkami nie mogą stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym Regulaminie. W szczególności wszelka sprzedaż lub zamiana Znaczków lub Kart Kolekcjonerskich na gotówkę jest zakazana.

10. Kasjer sklepu obsługujący Klienta, uprawniony jest do odmówienia przyjęcia Karty Kolekcjonerskiej i jej realizacji, jeżeli przedłożona Karta lub naklejone na nią Znaczki budzą jego wątpliwości co do autentyczności i legalności pochodzenia.

11. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Kolekcjonerskiej lub Znaczków duplikaty nie są wydawane. Znaczki, jak również Karty Kolekcjonerskie zniszczone lub uszkodzone lub zawierające zniszczone lub uszkodzone Znaczki nie będą akceptowane.§ 4. Odpowiedzialność Organizatora1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji, w tym dotyczące niemożliwości skorzystania z ceny promocyjnej, powinny być kierowane w formie pisemnej na adres siedziby organizatora tj. jest „Tadar” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Poznańska 53, 62-020 Jasin, z dopiskiem „Jak zdrowo jeść i nie zwariować. StarkePro” w terminie 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia, stanowiącego podstawę reklamacji.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Klienta (adres do doręczeń) i opcjonalnie numer telefonu kontaktowego, przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz czytelny podpis. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą rozpatrywane. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora.

3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.

4. O decyzji Organizatora w zakresie reklamacji osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§ 5. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych osób składających reklamację będzie: jest „Tadar” spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Poznańska 53, 62-020 Jasin, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000747248, NIP 7773323424, REGON 380382487 (dalej jako ,,Administrator”).

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych za pomocą adresu: kontakt@tadar.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3. Dane osobowe osób składających reklamację będą przetwarzane wyłącznie w celach bezpośrednio związanych z prowadzonym postępowaniem reklamacyjnym i dochodzonymi roszczeniami do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego i i/lub przedawnienia dochodzonych roszczeń i nie będą przekazywane do państw trzecich.

4. Podanie danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu jest dobrowolne ale niezbędne dla przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.

5. Dane osobowe, przekazane Administratorowi w ramach postępowania reklamacyjnego mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, przy czym dane te nie będą profilowane.

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:
a) przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów, np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, audytorskie, doręczania korespondencji i przesyłek
b) upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy i
organy państwowe.

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, osobom od których dane pochodzą przysługuje prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania;
b) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych i sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych przez Administratora, narusza przepisy RODO; w przypadkach i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są na stronie internetowej https://starkepro.com/polityka-prywatnosci/§ 6. Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle Akcji będą rozstrzygane polubownie a w braku porozumienia, spory będą poddawane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.


3. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami jest udostępniany na stronie internetowej
www.starkepro.pl, w sklepach biorących udział w akcji oraz w siedzibie Organizatora.