1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych
osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej
starkepro.com (zwanej dalej: „Stroną Internetową”).

2. Właścicielem Strony Internetowej i jednocześnie Administratorem
Danych Osobowych jest TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Jasinie
(62-020 Swarzędz), ul. Poznańska 53, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000747248, NIP: 7773323424, Regon: 380382487, zwana dalej TADAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, reprezentowana przez komplementariusza: TADAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Jasinie
(62-020 Swarzędz), ul. Poznańska 53, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000357417 o kapitale zakładowym
w wysokości 10.000 zł, posiadająca numer NIP: 7773164167, numer
Regon: 301454900.

3. Dane osobowe zbierane przez TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA za pośrednictwem
Strony Internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwane również RODO.

4. TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA


1/10KOMANDYTOWA dokłada szczególnej staranności do poszanowania
prywatności Użytkowników odwiedzających Stronę Internetową.
§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa
prawna

1. TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA zbiera informacje dotyczące osób fizycznych
dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich
działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych
reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące
osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych
dalej łącznie Użytkownikami.

2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

a) kontaktu telefonicznego. Podstawa prawna: niezbędność do
wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) podania adresu e-mail. Podstawa prawna: niezbędność do
wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. W przypadku podjęcia kontaktu telefonicznego, TADAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
pobiera dane osobowe w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu,
adres e-mail.

4. W przypadku podjęcia kontaktu na adres poczty elektronicznej, TADAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA pobiera dane osobowe w szczególności: imię i nazwisko,
numer telefonu, adres e-mail.

5. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane
dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do
komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu,
nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu
operacyjnego.

6. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym
informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub
innych czynnościach, podejmowanych na Stronie Internetowej. Podstawa
prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą
elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

7. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być
przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika


2/10w ramach korzystania z funkcjonalności na Stronie Internetowej takie jak:
imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia
wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane
niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów
poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji
roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed
sądami i innymi organami państwowymi.

8. Przekazanie danych osobowych do TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA jest dobrowolne.
§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo
są przechowywane?

1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których
korzysta TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA przy prowadzeniu Strony Internetowej. Dostawcy
usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od
uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom TADAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA co do celów i sposobów przetwarzania tych danych
(podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich
przetwarzania (administratorzy).

a) Podmioty przetwarzające. TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA korzysta
z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na
polecenie TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący
usługę hostingu, usługi księgowe.

b) Administratorzy. TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA korzysta
z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami
ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych
Użytkowników. Świadczą oni usługi bankowe.

2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:

a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest
zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez
TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po
odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi
przedawnienia roszczeń jakie może podnosić TADAR SPÓŁKA


3/10Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny
nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla
roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie
umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez
TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania
umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi
przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej,
termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia
okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej – trzy lata.

4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia
Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych
i dostosowania Strony Internetowej do preferencji Użytkowników, a także
administrowania Stroną Internetową.

5. W przypadku skierowania żądania TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA udostępnia dane
osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności
jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Stronę Internetową używa niewielkich plików, zwanych cookies.
Zapisywane są one przez TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA na urządzeniu
końcowym osoby odwiedzającej Stronę Internetową, jeżeli przeglądarka
internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny,
z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo
wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą
plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez TADAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych
potrzeb osób odwiedzających Stronę Internetową. Dają też możliwość
opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów
na Stronie Internetowej.

2. TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub
wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci


4/10urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
z komputerów Użytkowników.

b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia
końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania
lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji
poufnych z komputera Użytkowników.

3. TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA wykorzystuje cookies własne w celu:

a) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do
tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia
ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za
pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics
(administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

b) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem
serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies
zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Strony
Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się
do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego
oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich
przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia
dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej
opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe, poza funkcjami,
które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych
przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a) przeglądarka Internet Explorer;

b) przeglądarka Microsoft EDGE;

c) przeglądarka Mozilla Firefox;

d) przeglądarka Chrome;

e) przeglądarka Safari;

f) przeglądarka Opera.

7. TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to
numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę


5/10Internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia
dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany
komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu
z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez TADAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA przy
diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz
statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej
odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu
i udoskonalaniu Strony Internetowej, a także w celach bezpieczeństwa
oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych
automatycznych programów do przeglądania treści Strony Internetowej.

8. Stronę Internetową zawiera linki i odnośniki do innych stron
internetowych. TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony
prywatności na nich obowiązujące.
§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił TADAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA.

b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez
TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych
negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze
korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem
TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa
prawna: art. 21 RODO.

a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw –
z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec
przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli
TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA przetwarza jego dane w oparciu o prawnie
uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług TADAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności
Strony Internetowej oraz ułatwienie korzystania ze Strony
Internetowej, a także badanie satysfakcji.


6/10
b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania
komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług,
będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych
osobowych, w tym profilowania w tych celach.

c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i TADAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA nie
będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych
osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec
przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) –
podstawa prawna: art. 17 RODO.

a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych
danych osobowych.

b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały
zebrane lub w których były przetwarzane;

b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były
przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach
marketingowych;

d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie
Państwa członkowskiego, któremu TADAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
podlega;

f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług
społeczeństwa informacyjnego.

c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku
z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, TADAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim
przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku
wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa
członkowskiego, któremu podlega TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Dotyczy to
w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko,
adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania
skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług TADAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu


7/10korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane
zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń
związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna:
art. 18 RODO.

a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego
danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia
uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług,
z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych
objętych żądaniem. TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA nie będzie też
wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych
osobowych w następujących przypadkach:

a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych –
wówczas TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA ogranicza ich wykorzystanie na czas
potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej
jednak niż na 7 dni;

b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast
usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich
wykorzystania;

c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których
zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne
Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas
ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze
względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw
i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje
Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy
przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma
prawo:

a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach
przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach
odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania
danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy
określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest
możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy
RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,


8/10o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach
stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię
Europejską;

c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

a) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego
sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są
nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik,
którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych
danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego
oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie
z §5 Polityki Prywatności.

7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

a) Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył
Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez
siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również
prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora
bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie
możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe
Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem
powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego
i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego
administratora danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym
z powyższych praw, TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA spełnia żądanie albo
odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu
miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany
charakter żądania lub liczbę żądań – TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA nie będzie mógł spełnić
żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy
informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania
żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski
dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji
przysługujących mu uprawnień.

10
.
Użytkownik ma prawo żądać od TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA przekazania kopii
standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany
w §5 Polityki Prywatności.

11
.
Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony


9/10danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym TADAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
starke@starkepro.com

3. Data ostatniej modyfikacji: 13.07.2020 r.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


10/10